ÁSZÉF

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK


1. Érvényesség:

A jelen általános szállítási és értékesítési feltételek valamennyi általunk teljesített áruszállításra és szolgáltatásra érvényesek, az ezektől eltérő nyilatkozatok vagy megállapodások érvényességéhez kifejezett írásos megerősítésünk szükséges. A megrendelésekkel, ill. a legkésőbb az áru, ill. a szolgáltatás átvételével a vevő elfogadja a jelen általános eladási és szállítási feltételeket. Az általunk megküldött rendelés visszaigazolás nem jelenti a vevő szerződéses feltételeinek elfogadását részünkről, az csak kifejezett írásbeli elfogadó nyilatkozatunk birtokában válhat a vevővel létrejött szerződés részévé. Ajánlataink egészében véve - az ábrákra, rajzokra, súlyokra és méretadatokra vonatkozóan is - kötelezettség nélkülinek tekintendők. Jogunkban áll megrendelést csak részben elfogadni vagy azt indokolás nélkül elutasítani.

2. Aszállítás/szolgáltatás terjedelme, tárgya:

A szerződés tartalmára nézve az írásos rendelés visszaigazolásunk a mérvadó, amelynek helyébe a különösen rövid határidejű (azonnali) szállítások esetén a kiállított számla és szállítólevél lép. Bármely más megállapodás érvényességéhez írásos visszaigazolásunk szükséges. A rendelés visszaigazolással szembeni kifogásokat haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban közölni kell.

3. Árak:

Áraink általános forgalmi adó nélkül, szállítási költség és minden egyéb mellékszolgáltatás nélkül "ab Werk" (=raktárról) értendők. Minden további kiegészítő költséget és ráfordítást úgy mint különösen, de nem kizárólagosan a csomagolás, rakodás, vágás költsége, illeték és adók a vevőnek kell viselnie, amennyiben az alap-megállapodás másként nem rendelkezik. E tekintetben az ajánlatunkban illetve a rendelés-visszaigazolásunkban megadott árak irányadók.

4. Fizetési feltételek:

Az alap-megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a megrendelt áru ellenértékét legkésőbb az átadás időpontjában készpénzben ki kell egyenlíteni. Vevő köteles a számlán szereplő fizetési határidőt betartani. Átutalásos fizetés esetén a fizetési teljesítés napja az a nap, amelyen a számlában meghatározott teljes összeg az Eladó számláján jóváírásra került. Amennyiben az átvétel időpontja utáni fizetési határidőt biztosítunk a vevő számára, a számla késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155.§-ai alapján meghatározott késedelmi kamatot számítjuk fel. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a rendelések elfogadásakor előre történő fizetéseket vagy részfizetéseket igényeljük. Jogunkban áll egy már feldolgozott megrendelés teljesítésétől elállni, amennyiben a vevő ellen indult jogi eljárásról tudomást szerzünk, továbbá többletköltséget a vevőre áthárítani, amennyiben a folyamatban lévő megrendelés miatt többletköltségünk keletkezik. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó Hitelbiztosító bevonásával dolgozik és késedelmes fizetés esetén Eladónak erről jelentési kötelezettsége van.

5. Csomagolás:

Az újrahasznosítható ládákat, rekeszeket és kalodákat visszaküldés esetén 100%-os értéken jóváírjuk.

6. Szállítás:

A rendelés visszaigazolásban megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek. A szállítási határidő be nem tartása csak akkor jogosítja fel a vevőt az őt törvényesen megillető jogok érvényesítésére, ha az írásban vállalt határidő legalább négy hetes határidő hosszabbítása ellenére sem teljesítettük a szállítást ill. a szolgáltatást. A szállítási határidőt minden, a felek akaratától független körülmény, mint pl. a beszállítók nem időben történő teljesítése, vis maior, előre nem látható üzemzavar, hatósági beavatkozások, szállítási és vámkezelési késedelem, energia, anyag és nyersanyaghiány, fontos gyártóelemek kiesése és munkaügyi konfliktusok, az akadály időtartamával hosszabbítja meg. A vevő köteles az árut az átadásra kész állapotról való értesítést követően azonnal átvenni. Átvételi késedelem esetén a vevő raktárdíj, ill. állásdíj fizetésére köteles a bennünket egyébként megillető jogok fenntartása mellett. Amennyiben részszállításra lehetőség van, akkor ez jogilag megengedett. Minden rész-szállítás önálló ügyletnek számít és részünkről külön is kiszámlázható.

7. Kárveszély átszállása:

A kárveszély az áru vevőnek, szállítónak vagy szállítmányozónak történő átadásával, de legkésőbb az Eladó raktárának elhagyásával száll át a vevőre. Az általunk saját vagy idegen járművel kivitelezett, a rendeltetési helyig történő szállítás esetén a kárveszély az áru átadásával száll át a vevőre. A szállítás a vevő külön írásbeli utasítása hiányában a legjobb megítélésünk szerinti leggyorsabb és legkedvezőbb megoldásnak megfelelően történik.

8. Visszáru:

Áru visszaszállítása csak előzetes írásos beleegyezésünk alapján lehetséges. Egyéb írásos megállapodás hiányában áru-visszaszállítás esetén a számlázott összeg 70%-ának megfelelő értéken vesszük vissza. Az ezen túlmenő levonások jogát a visszaszállított anyagok esetleges értékcsökkenése miatt fenntartjuk. Nem vesszük vissza az olyan árut, amelyet speciális igényeknek megfelelően külön az ügyfél részére szereztünk be. Az áru visszaszállításról kiállított jóváíró számlák könyvelésében fenntartjuk az esetlegesen fennálló jogos és nem vitatott követelésünkkel szembeni kompenzálás jogát.

9. Tulajdonjog fenntartása:

Minden kiszállított és átadott áru a tulajdonunkat képezi azok ellenértékének maradéktalan kifizetéséig. A vevőnek jogában áll a tőlünk vásárolt árut rendes üzletmenet során tovább feldolgozni. Így a megmunkálás során más idegen anyagokkal vegyülhet, minden ilyen esetben közös tulajdon keletkezik a tulajdon-fenntartásos áru értékén belül a tőlünk vásárolt áru értékének arányában. A tulajdon-fenntartásos áru megtekintésére a vevő bármikor biztosítja számunkra a bejutást az áru tárolásának helyszínére.


10. Jótállás:

A vevő köteles az átadott árut mennyiségileg és minőségileg ellenőrizni. Reklamációt az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül írásos formában fogadunk el. Megalapozott reklamáció esetén az árut kicseréljük, kijavítjuk ill. visszavesszük. A jótállási kötelezettségre a Ptk. 6:171. § az irányadó. A természetes kopás nem tárgya a jótállásnak. Mindennemű jótállási igény érvényét veszti, amennyiben a vevő fizetési kötelezettségének nem tesz időben eleget.

11. Szavatosság:

Az általunk forgalmazott termékekre a Ptk. 6:159. §-ban foglalt szavatossági feltételek érvényesek.

12. Illetékesség:

Az általunk kifejtett bármely tevékenységre a magyar jog érvényes. Más írásos megállapodás hiányában minden szerződéses jogviszonyból eredő jogvita eldöntésében a Polgári Perrendtartásról szóló törvény előírásait vesszük alapul.

13. Egyéb:

ÁSZÉF egyes pontjainak jogi hatályvesztése esetén a többi rendelkezése és az ezek alapján megkötött szerződés változatlan marad. Ebben az esetben a hatályát vesztett rendelkezést pótoljuk a hozzá értelmében és céljában legközelebb állóval. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései a mérvadók.

****