ÁSZÉF

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK


1. Az ÁSZÉF hatálya, a jogviszony létrejötte:

 

1.1 A jelen általános szállítási és értékesítési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZÉF”) valamennyi, a KÖNIGFRANKSTAHL Kft. (székhelye: 2330 Dunaharaszti, Mechwart András u. 1.; cégjegyzékszáma: 13-09-191091; adószáma: 12632321-2-44 - a továbbiakban: „Szállító”) által teljesített áruszállításra és szolgáltatásra érvényesek, az ezektől eltérő feltételek vagy megállapodások érvényességéhez a Szállító kifejezett írásos megerősítése, jóváhagyása szükséges.

1.2 Jelen ÁSZÉF alkalmazásában Megrendelőnek minősül a Szállítóval szerződéses jogviszonyt létrehozó természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég és egyéb jogalany.

1.3 A felek között a szerződéses jogviszony a keretszerződés, illetve az egyedi szállítási szerződés mindkét fél által történő aláírásával és/vagy a Megrendelőmegrendelésének Szállító általi elfogadásával, azaz a megrendelés Szállító általi visszaigazolásával (a továbbiakban együtt: „Szerződés”)tekinthető létrejöttnek.

1.4 A Szerződés aláírásával, illetve bármely Termék Megrendelésével a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZÉF-et annak teljes terjedelmében.

1.5 Jelen ÁSZÉF a Szállító által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb - az értékesítéssel kapcsolatos – dokumentumokkal összhangban értelmezendőés a felek egyéb, ezekben rögzített eltérő megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.A felek jogviszonyában a Szerződés és az azt alkotó vagy ahhoz kapcsolódó dokumentumok rendelkezései alkalmazandók elsődlegesen, ezt követően a jelen ÁSZÉF rendelkezései irányadók, ha az egyes rendelkezések között ellentmondás van.

1.6 A Szállító által megküldött rendelés Visszaigazolás semmilyen módon nem jelenti a Megrendelő szerződéses feltételeinek Szállító általi elfogadását, az csak Szállító kifejezett írásbeli elfogadó nyilatkozata birtokában válhat a Megrendelővel létrejött Szerződés részévé és csak a Szállító által kifejezetten elfogadott terjedelemben.

 

2. A Szerződés terjedelme, tárgya, a Megrendelés és annak Visszaigazolása:

2.1 Szállító vállalja a mindenkori termékpalettáján szereplő acél- és egyéb termékek (a továbbiakban: „Termék(ek)”) szállítását a Megrendelő eseti megrendelései szerint a Szerződés és jelen ÁSZÉF előírásai alapján.

2.2 A Szállító ajánlatai egészében véve - az ábrákra, rajzokra, súlyokra, árakra és méretadatokra vonatkozóan is - kötelezettség nélkülinek tekintendők. A Szállító által tett bármilyen ajánlat, ideértve a katalógusban, egyéb nyomtatványokban, a www.thesteel.comhonlapon szereplő ajánlatot is, csak az ajánlatban, vagy az ahhoz csatolt egyéb kiegészítésben megjelölt időpontig és feltételekkel érvényes.

2.3 Megrendelő az eseti megrendeléseket írásban - e-mailen vagy faxon - (a továbbiakban: „Megrendelés”) adja le a Szállító részére.

A Megrendelésnek minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a Termékek megnevezése (pontos méretekkel), mennyisége, cikkszáma (amennyiben ismert)

- a Termékekátvételének kért időpontja

2.4 Szállító a Megrendelést annak kézhezvételét követő legkésőbb 2(két) munkanapon belül írásban, e-mailben visszaigazolja, amennyiben az teljesíthető (a továbbiakban: „Visszaigazolás”). Szállító fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint döntsön a Megrendelés teljes vagy részleges elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Megrendelések feldolgozása munkanapokon 07:00 óra és 16:00 óra között történik. A Megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is bármikor lehetőség van a Megrendelés leadására, de amennyiben az a fenti időintervallumon kívül történik, úgy annak feldolgozására csak az azt követő munkanapon kerül sor.

2.5 Amennyiben a Visszaigazolás a Megrendeléstől nem tér el (pl. más szállítási határidő, kisebb szállítási mennyiség), a Termékek leszállítására a Megrendelésben meghatározott mennyiségben és határidőben kerül sor.

2.6 Amennyiben a Visszaigazolásban szereplő valamely adat eltér a Megrendelésben meghatározottól és a Megrendelő nem kifogásolja a Visszaigazolásban foglaltakat írásban, e-mailen legfeljebb a kézhezvételtől számított 1(egy) munkanapon belül, a Termékek leszállítására a Visszaigazolásban meghatározott mennyiségben, minőségben és határidőben kerül sor.

2.7 Amennyiben a Megrendelő a Visszaigazolásban foglaltakkal szemben írásban, e-mailen annak kézhezvételétől számított legfeljebb 1(egy) munkanapon belül kifogással él, azt úgy kell tekinteni, hogy nem került sor a Megrendelés szerinti megállapodásra, amelynek következtében Szállító nem köteles a Termékek Megrendelő részére történő Megrendelésben meghatározottak szerinti leszállítására.

2.8 Amennyiben a Visszaigazolásban szereplő szállítandó mennyiség a Megrendelésben szereplő megrendelt mennyiségtől negatív irányban eltér és a Megrendelő nem emel a Visszaigazolás ellen a 2.7 pontban rögzített módon kifogást, a Szállító nem köteles a hiányzó mennyiséget szállítani, az arra vonatkozó Megrendelés megszűntnek tekintendő.

 

3. Árak:

3.1 A Szállító által mindenkor, így különösen az árlistában, ajánlatban, Visszaigazolásban megadott árak általános forgalmi adó, valamint szállítási költség és minden egyéb mellékszolgáltatás díja és költsége nélkül "ab Werk" (=raktárról) értendők.

3.2 Minden további kiegészítő költséget és ráfordítást különösen, de nem kizárólagosan a szállítás, csomagolás, rakodás, vágás költsége, adók és illetékek stb. a Megrendelőnek kell viselnie, amennyiben a Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik.

3.3 Kifejezett eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Megrendelés napján érvényes eladási árak képezik az elszámolás alapját azzal, hogy a szállítási és egyéb járulékos költségek külön tételként kerülnek felszámításra és leszámlázásra.

3.4 A felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában a Szállító által nyújtott árengedmény vagy visszatérítés kizárólag a mindenkori adott, kedvezménnyel, visszatérítéssel érintett Megrendelésre érvényes és nem érvényesíthető egy esetleges utólagos rendelésre vagy egyéb szállításra.

3.5 Amennyiben valamely Megrendelés vagy Megrendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított Megrendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

3.6 Szállító a Termékek vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja. A Szállító fenntartja a jogot bármely akciójának külön értesítés nélküli visszavonására, továbbá a Szállító jogosult a Termékeket bármikor kivonni a forgalomból és új Termékeket felvenni a termékpalettájára azzal, hogy a jelen pontban foglalt bármilyen módosítás a már leadott megrendeléseket nem érinti.

 

4. Fizetési feltételek:

4.1 A felek között létrejött Szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában Vevő a megrendelt áru ellenértékét legkésőbb a Termékek átadásának időpontjában készpénzben köteles kiegyenlíteni.

4.2 Amennyiben felek a Szerződésben banki átutalásban, mint fizetési módban állapodtak meg, úgy Megrendelő köteles a Szállítóval megállapodott és az ennek megfelelően a számlán feltüntetett fizetési határidőt betartani. Átutalásos fizetés esetén a pénzügyi teljesítés napja az a nap, amelyen a számlában meghatározott teljes összeg a Szállító bankszámláján jóváírásra került.

4.3 Banki átutalással teljesítendő számla késedelmes fizetése esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-a alapján meghatározott késedelmi kamatot jogosult felszámítani, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül 40 EUR-nak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre tarthat igényt.

4.4 Szállító jogosult továbbá valamennyi, a követelés behajtásával kapcsolatos igényének érvényesítésével keletkező költséget (különösen, de nem kizárólagosan követeléskezelés, ügyvédi munkadíj, postaköltség és minden más költség, amely a követelés megtérülését hatékonyan elősegítheti) áthárítani Megrendelőre.

4.5 A fizetési feltételek be nem tartása – így különösen a jelentős mértékű késedelem esetén – a Szállító jogosult a további szállításokat, szolgáltatásokat szüneteltetni, azokat felfüggeszteni, vagy azt a továbbiakban csak készpénzfizetés, előreutalás vagy más megfelelő biztosíték ellenében, követeléseinek behajtása mellett teljesíteni, továbbá választása szerint jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondani vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, attól elállni.

4.6 Szállító jogosult felmérni Megrendelő pénzügyi helyzetét, fizetőképességét annak érdekében, hogy a Megrendelőre nézve hitelkeretet állapítson meg. Amennyiben a Megrendelő a számára megállapított hitelkeretet eléri, Szállító jogosult egyoldalúan felfüggeszteni a további szállításokat.

Hitelkeret megállapításakor annak nagyságát, változását és a vonatkozó egyéb feltételeket Szállító előzetesen írásban közli a Megrendelővel.

4.7 Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelések elfogadásakor előre történő fizetéseket vagy részfizetéseket igényeljen, továbbá jogában áll egy már feldolgozott Megrendelés teljesítésétől elállni, amennyiben a Megrendelő ellen indult, fizetőképességet befolyásoló jogi eljárásról szerez tudomást. Ez esetben jogosult az esetlegesen felmerült többletköltséget a Megrendelőre áthárítani, amennyiben a folyamatban lévő Megrendelés miatt többletköltsége keletkezik.

4.8 Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító hitelbiztosító bevonásával dolgozik és késedelmes fizetés esetén Szállítónak erről jelentési kötelezettsége van a hitelbiztosító irányába.

4.9 A Megrendelőt terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szállító által előzetesen írásban elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

 

5. Csomagolás:

5.1 Szállító az újrahasznosítható ládákat, rekeszeket és kalodákat visszaküldés esetén 100%-os értéken jóváírja.

 

6. Teljesítés (szállítás):

6.1A megrendelt Termék(ek) leszállítását - a felek eltérő megállapodásának hiányában - a Szállító végzi saját szállítóeszközzel vagy megbízott fuvarozó útján, a Szállító által a Visszaigazolásban vállalt vagy felek által előre egyeztetett időpontban azzal, hogy mód van a Szállító telephelyein történő személyes átvételre is, amennyiben a felek a Szerződésben ekként állapodtak meg.

A mennyiségi átvétel megtörténtét a Megrendelő és a Szállító megbízottja a szállítólevél aláírásával és dátummal igazolja.

Amennyiben a megrendelt Termék(ek) szállítását Szállító végzi saját fuvareszközzel vagy az általa megbízott fuvarozó közreműködésével, az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet (EKÁER) szerinti bejelentési kötelezettség Szállítót terheli. Amennyiben azonban a Termék(ek) elszállításáról Vevő maga gondoskodik saját fuvareszközzel vagy általa megbízott fuvarozó bevonásával, úgy az e rendeletben előírt kötelezettségek Megrendelőt terhelik.

6.2 Szállító a szállítás költségét a Szerződésben rögzíti azzal, hogy azt a felek eltérő megállapodása hiányában Megrendelő köteles viselni. A Termékek Szállító telephelyétől eltérő teljesítési helyen történő lerakodásának biztosítása szintén a Megrendelő feladata és költsége.

6.3 Megrendelő köteles a leszállított Termékek teljesítési helyen történő átvételére. Amennyiben felek megállapodása szerint Megrendelő a Termék elszállításáról maga gondoskodik és az általa megrendelt Terméket a teljesítés megállapodott időpontjától számított 8 napon belül nem veszi át, az esetben Szállító jogosult a Szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ilyen esetben Megrendelő tárolási díjat köteles fizetni a Szállító részére a tényleges felmerült tárolási költségek mértékéiga Szállítót egyébként megillető, - különösen a 6.4 pontban rögzített - jogok fenntartása mellett.

6.4 Amennyiben Megrendelő a megrendelt Terméke(ke)t neki felróható vagy az ő érdekkörében keletkező vagy fennálló okból

- nem veszi át a szállítás megállapodott időpontjában vagy

- a megrendelés visszaigazolását követően a Szerződéstől egyoldalúan eláll, az esetben Szállító jogosult a megrendelt Terméke(ke)t harmadik személy számára értékesíteni, Megrendelő pedig köteles a megrendelt, de át nem vett Termék nettó ellenértékét (a továbbiakban: „Kötbéralap”) alapul véve 20 % mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Szállítónak.

Amennyiben a megrendelt Termék speciális, azaz a terméklistában feltüntetettektől eltérő és/vagy a Megrendelő egyedi igénye szerint kerül kialakításra akár anyagát és/vagy méretét és/vagy egyéb jellemzőit tekintve (ebbe beleértve többek között az egyébként nem speciális Termék Megrendelő igénye szerinti speciális méretre darabolását/vágását) - a továbbiakban együttesen: „Speciális Termék” -, úgy Megrendelő elállásra és az átvétel megtagadására nem jogosult, ellenkező esetben meghiúsulási kötbért köteles Szállító részére fizetni, amelynek mértéke a Kötbéralap 100 %-a és amelyet Megrendelő köteles annak kiszámlázását követő 8 napon belül megfizetni Szállító részére.

Szállító kifejezetten rögzíti, Megrendelő pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy azon Termékek, amelyek tekintetében a Szállító által adott Ajánlaton, ennek hiányában a Megrendelés visszaigazolásában (az első oszlopban) az ügylettípusnál (ÜT) „Z” betű került feltüntetésre, egyértelműen és automatikusan Speciális Terméknek minősülnek és ekként vonatkozik rá a fenti elállási tilalom és kötbérelőírás.

6.5 A Visszaigazolásban megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek. Az abban rögzített szállítási határidő Szállítónak felróható be nem tartása csak akkor jogosítja fel a Megrendelőt az őt törvényesen megillető jogok érvényesítésére, ha Szállító az írásban vállalt szállítási határidőt követő 30 napos póthatáridő lejártáig sem teljesítette a szállítást ill. a szolgáltatást, neki felróható vagy az ő érdekkörében bekövetkező okból.

6.6 A felek akaratától és befolyásától független, előre nem látható vis maior körülmény, mint pl. háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, a beszállítók nem időben történő teljesítése, előre nem látható üzemzavar, hatósági beavatkozások, szállítási és vámkezelési késedelem, energia-, anyag- és nyersanyaghiány, fontos gyártóelemek kiesése és munkaügyi konfliktusok esetén a Szállító mentesül a Szerződés teljesítése és a Szerződés szerinti határidők betartása alól. Szállító a vis maior eseményről köteles a Megrendelőt a lehető leghamarabb írásban értesíteni. Ha a vis major időtartama a 120 napot meghaladja és emiatt a Szállító a Szerződés teljesítésére nem képes, bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni azzal, hogy ez esetben a Szerződés megszűnése egyik félnek sem felróható, így erre tekintettel egyik fél sem követelheti kárainak megtérítését a másik féltől.

6.7 Amennyiben részletekben történő szállításra lehetőség van és ilyenben a felek megállapodtak, akkor minden rész-szállítás önálló ügyletnek számít és Szállító részéről külön is kiszámlázható.

 

7. Mennyiségi és minőségi átvétel

7.1 A Termék átadás-átvételekor Szállító a Terméket mennyiségileg, darab és súly szerint adja át Megrendelő részére. A Termékek mennyiségét felek a szállítólevélben rögzítik. Amennyiben az átadás-átvétel során Megrendelőnek az áru mennyiségével vagy azonnal felismerhető minőségi hibájával kapcsolatosan kifogása van, köteles azt jegyzőkönyvben illetve a szállítólevélen rögzíteni, valamint Szállító felé haladéktalanul írásban jelezni.

Amennyiben az átadás-átvétel során az áru mennyiségével - darabszámával és súlyával - kapcsolatban nem jelentettek be kifogást, az esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támasztható igény Szállítóval szemben.

Szállító a vele közölt mennyiségi reklamáció beérkezését követő 5 munkanapon belül a panasz érdemére vonatkozó választ ad. Ezen válasz hiányában a reklamációt jogosnak és elfogadottnak kell tekinteni.

7.2 Megrendelő köteles a leszállított Terméket ellenőrizni a Termék esetleges minőségi hiányosságainak megállapítása céljából. Megrendelő köteles a Termék minőségi ellenőrzését az átadás-átvételkor haladéktalanul megkezdeni és az észlelt minőségi hibát a tudomásszerzést követően azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban bejelenteni a Szállítónak. Minőségi hiba eredhet a nem megfelelő tervezésből, gyártási eredetű minőségi hiányosságból, minőségellenőrzésből, szállításból, helytelen raktározásból stb. Megrendelő köteles lehetővé tenni, hogy a hibával érintett Terméket Szállító haladéktalanul megvizsgálhassa.

7.3 Ha a minőségi kifogás megalapozott volt, a Szállító köteles a Megrendelő szavatossági igényeinek megfelelően eljárni, amely igény elsődlegesen a hibás Termék kicserlésére, kijavítására irányulhat.

7.4 Ha egy Termék hibája a Megrendelő szakszerűtlen, nem a vonatkozó előírások szerinti tárolására, kezelésére, mozgatására vezethető vissza, az alaptalan reklamációval kapcsolatos költségeket a Megrendelő viseli.

7.5 Ha a felek nem jutnak egyezségre abban a kérdésben, hogy a Termék hibájáért melyik felet terheli a felelősség, az esetben a felek által közösen kiválasztott független szakértő közreműködését veszik igénybe a vitás kérdés eldöntéséhez, amely szakértő állásfoglalását mindkét fél elfogadja. A szakértő eljárásának költségeit felek 50-50%-ban kötelesek megelőlegezni, azonban az állásfoglalás szerint a hibáért felelős fél köteles azt viselni.

 

8. Kárveszély átszállása:

8.1 Amennyiben a Terméket Szállító vagy a Szállító által megbízott fuvarozó szállítja ki Megrendelő részére, az esetben a kárveszélyviselés a Megrendelő telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen a Termék átadásával a lerakodás megkezdése előtt száll át Megrendelőre. A Termék felrakodása a Szállító, a teljesítési helyen történő lerakodása pedig minden esetben a Megrendelő veszélyére történik.

8.2 Amennyiben a Terméket a Megrendelő maga szállítja el, az esetben a kárveszély a Terméknek a Szállító telephelyén a Megrendelő fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást a Szállító végzi. Abban az esetben, ha a Megrendelő vagy annak megbízottja rakja fel a Terméket a fuvareszközre, akkor a kárveszély a Termék Megrendelőnek történő átadásával száll át, a Szállító telephelyén.

 

9. Visszáru:

9.1 Termék visszaszállítására csak a Szállító előzetes írásos beleegyezése alapján és az ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi költség Megrendelő általi viselése esetén van mód.

9.2 A Termék visszaküldése abban az esetben lehetséges, amennyiben a Termék minden tekintetben eredeti állapotú, ebbe beleértve azt is, hogy azon a Megrendelő átalakítást, feldolgozást, darabolást, vágást stb. nem végzett. Egyéb írásos megállapodás hiányában Szállító a Terméket annak visszaszállítása esetén a számlázott összeg 70%-ának megfelelő értéken veszi vissza azzal, hogy az ezen túlmenő levonások jogát a visszaszállított Termék(ek) esetleges értékcsökkenése miatt kifejezetten fenntartja.

9.3 Szállító nem vesz vissza olyan Terméket, amelyet speciális igényeknek megfelelően külön a Megrendelő részére szerzett be vagy alakított ki (pl. darabolt).

9.4 Amennyiben a Termék visszaszállítására a Szállító hibás teljesítése miatt kerül sor, azonban a Megrendelő a visszáru - Terméket eredeti állapotban már nem tudja visszaküldeni (mert azon pl. beavatkozást végzett, feldolgozta, darabolta, vágta vagy a Termék egyéb okból nem eredeti állapotú), úgy Szállító a Terméket annak visszaszállítása esetén a számlázott összeg 50%-ának megfelelő értéken veszi vissza.

9.5 A Termék visszaszállítása kapcsán kiállított jóváíró számlák könyvelésében Szállító fenntartja az esetlegesen fennálló egyéb jogos és nem vitatott követelésével szembeni egyoldalú kompenzálás jogát.

 

10. Tulajdonjog fenntartása:

10.1 A Szállító által szállított és átadott minden Termék a Szállító tulajdonát képezi azok ellenértékének maradéktalan kifizetéséig.

10.2 Megrendelő nem jogosult fenntartott tulajdonjogú Termék továbbértékesítésére, biztosítékként nyújtására vagy elzálogosítására, illetve egyéb módon történő megterhelésére.

10.3 Arra az esetre, ha Megrendelő a Terméket az ellenértékének kiegyenlítése előtt, ilyen kifejezett tilalom ellenére elidegenítette, az ebből eredő bevételeit kifejezetten engedményezi Szállítóra a Termék még ki nem egyenlített ellenértéke és Szállító ezzel kapcsolatban felmerült igazolt költségei erejéig.

10.4 Megrendelő jogosult a Szállítótól vásárolt Terméket rendes üzletmenet során tovább feldolgozni, ez esetben közös tulajdon keletkezik a feldolgozással előállított termék értékén belül a Termék értékének arányában.

10.5 Megrendelő köteles a Szállító részére a bejutást a Termék tárolásának helyszínére biztosítani a tulajdon-fenntartással érintett Termék megtekintése céljából.

 

11. Jótállás:

11.1 Szállító az általa forgalmazott Termékekre a jogszabály által esetlegesen előírt kötelező jótálláson túl - a felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában - jótállást nem vállal,

11.2 Amennyiben a Szállítóra kötelező jótállás vonatkozik, vagy jótállást megállapodás alapján vállal, ez esetben a természetes kopás nem tárgya a jótállásnak.

11.3 Mindennemű jótállási igény érvényét veszti, amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget.

 

12. Szavatosság:

12.1 A Szállító által forgalmazott Termékekre a Ptk. 6:159. §-ban foglalt szavatossági feltételek érvényesek.

12.2 Szállító szavatol azért, hogy az általa szállított Termék mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályi és szabványokban rögzített előírásokban foglaltaknak, jó minőségű és kereskedelmi forgalomba hozható. Szállító írásbeli kötelezettségvállalás hiányában ugyanakkor nem szavatolja, hogy a Termék bármely, a Megrendelő által elérni kívánt speciális célra alkalmas.

12.3 Szállító nem szavatol és nem vállal helytállást a Termékekkel vagy a Termékekkel elérhető eredményekkel kapcsolatban, kivéve, hogy a Termékek a Megrendelő részére történő leszállításának napján a Szerződésben foglaltaknak megfelelnek, a megadott specifikációk teljesek (az esetleges eltérések csak a Termékek specifikációban megengedett mértékűek). A Termékek leírása nem jelent egyben garanciát is. A Szállító nem szavatolja a Termék értékesíthetőségét.

12.4 Szállító minden átadott gyártási tételéhez Megrendelő rendelkezésére bocsátja a gyártási tétel minőségi bizonylatát (vagy annak másolatát). A Megrendelő részére szánt minden szállítmányt megfelelő szállítási dokumentációval kell ellátni.

 

13. Vegyes rendelkezések, adatvédelem

13.1 Jelen ÁSZÉF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar anyagi jogi jogszabályok rendelkezései az irányadók, a kollíziós jog alkalmazásának kizárásával. A Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, elsősorban annak megszegésére, fennállására, érvényességére vagy értelmezésére vonatkozó, viták elbírálására a Pp. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok járnak el.

13.2 A felek között csak a levélben, vagy telefax, illetve elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel érvényes. Az írásbeli nyilatkozatokat a Szerződésben meghatározott kapcsolattartói címre kell elküldeni. A felek az egymással közlendő nyilatkozatokat a Szerződésben írt székhelyük címére írt levélben közlik. A felek felelősséget vállalnak arra, hogy a Szerződésben meghatározott kézbesítési címen biztosítják a küldemények átvételét. Amennyiben a tértivevényes postai küldemény „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy „átvételt megtagadta” vagy egyéb jelzéssel érkezik vissza, a felek a küldemény tartalmát a postára adást követő 5. munkanapon közöltnek tekintik.

13.3 Felek kérhetik a másik Féltől, hogy bizonyos személyes adatokat (alkalmazotti személyes adatokat, illetve teljesítési segédjük érintettjei személyes adatait) adjon át részükre, így például a másik fél kapcsolattartóinak a nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét a Szerződés teljesítése megkönnyítésének céljából. Felek ezen adatokat jogosultak a munkavállalóik/megbízottaik számára hozzáférhető adatbázisokban tárolni, és a Szerződés teljesítése és kapcsolattartás érdekében használni, ideértve, de nem kizárólagosan, a pénzügyi adminisztrációt.

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés során egymás számára átadott alkalmazotti személyes adatokat, illetve teljesítési segédjük érintettjei személyes adatait a jogos érdek mentén - a Szerződés teljesítése és kapcsolattartás érdekében - a Szerződés megszűnésétől az általános elévülési idő leteltéig kezelik és őrzik meg a későbbi esetleges jogviták rendezése céljából, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.

Felek rögzítik, hogy a fentiekben megjelölt alkalmazottak, illetve teljesítési segédek érintettjei személyes adatainak kiadásáért a felelősség az átadó felet terheli, így az átadó fél köteles az érintetteket a személyes adataik kezelésére vonatkozó információkról, az érintettet illető jogokról, valamint az esetleges - adat-feldolgozás érdekében történő - adattovábbításról tájékoztatni.

Felek vállalják, hogy alkalmazottaikkal, illetve teljesítési segédeikkel titoktartási megállapodást iratnak alá a másik fél részéről átadott személyes adatok kezeléséről és megőrzéséről, valamint előírják számukra, hogy a Szerződéssel összefüggésben megismert személyes adatokat a jogviszonyuk megszűnése esetén nem vihetik magukkal.

Felek megállapodnak, hogy az adatok védelme érdekében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges minden technikai és szervezési intézkedést megtesznek. Az érintett természetes személyek jogosultak írásbeli kérelem esetén a róluk tárolt adatokról másolatot kérni, illetve a fél részére küldött írásbeli értesítéssel adataik pontosítását vagy helyesbítését kérni, vagy a jogszabályok által biztosított egyéb jogokkal élni. Felek mindenkor a honlapjukon közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően járnak el.

Felek tudomással bírnak róla, hogy a fentiekben hivatkozott alkalmazottak, illetve a teljesítési segéd érintett természetes személyei az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, vagy az adatkezelés korlátozását kérhetik. Erre tekintettel a felek vállalják, hogy amennyiben az alkalmazott/teljesítési segéd érintettje tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adott fél az érdekek mérlegelése után az adatkezelés beszüntetése mellett dönt, úgy késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni, illetve amennyiben az alkalmazott/teljesítési segéd érintettje az adatkezelés korlátozását kéri, ennek tényéről, annak végrehajtása érdekében az érintett fél késedelem nélkül tájékoztatja a másik felet.

13.4 Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy fizetési késedelme esetén a Szállító a Szerződéshez kapcsolódó adatokat követeléskezelő cégnek, ügyvédi irodának átadja, majd az adatokat e cég, iroda tovább kezelje az Megrendelő fennálló tartozásának behajtása érdekében. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen adatátadás során sor kerülhet személyes adatok átadására is, különösen, ha a Megrendelő természetes személy vagy egyéni vállalkozó; nem természetes személy Megrendelő esetén a vezető tisztségviselő egyes kapcsolati adatai kerülhetnek átadásra. Amennyiben Szállító személyes adatokat is átad, úgy köteles ezen adatok védelméről a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével gondoskodni.

13.5 A Szállító Szerződés teljesítése és kapcsolattartás célon felül felmerülő további adatkezelési célokra vonatkozó, valamint a személyes adatok kezelésének egyéb feltételeit tartalmazó részletes adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.koenigfrankstahl.hu/3-adatvedelem/hualatt. Megrendelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megértette, tudomásul vette és elfogadja.

13.6 Szállító jogosult a jelen ÁSZÉF-et egyoldalúan bármikor módosítani azzal, hogy köteles erre a Megrendelő figyelmét felhívni.

13.7 Felek a Szerződés teljesítése során a másik féllel kapcsolatban tudomására jutott minden adatot, információt, tényt üzleti titokként kezelnek és harmadik személy vagy a nyilvánosság részére - jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettség kivételével - a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem teszik hozzáférhetővé. Ez a titoktartási kötelezettség a feleket szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnését követően is terheli időbeli korlátozás nélkül. Felek ezen kötelezettségeik megszegéséért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

13.8 Amennyiben jelen ÁSZÉF valamely rendelkezése érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, az a jelen ÁSZÉF további rendelkezéseinek érvényességét, hatályát nem érinti.

 

Dunaharaszti, 2024.03.06

ÁSZÉF